Dorpsraad en gemeente: ‘Samen meer dorp zijn’

Een Stuurgroep onder leiding van wethouder Hubert Bögemann gaat een verkenning uitvoeren naar een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. De stuurgroep bestaat uit leden van de Dorpsraad Wapenveld, vertegenwoordigers van de Bibliotheek Noord Veluwe, Wisselwerk en gemeente Heerde.

De Stuurgroep moet inventariseren welke partners en gebruikers er potentieel zijn voor een dergelijke voorziening en welke locaties voor zo’n voorziening kansrijk zijn. De uitkomsten van de verkenning moet in april aan het college en in juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Gemeenschapszin

“We hebben de afgelopen jaren verschillende opties bekeken. Daaruit is eigenlijk alleen een aanpassing van de huidige bibliotheek aan de Putterweg overgebleven. College en gemeenteraad willen graag de mogelijkheid onderzoeken of er een gemeenschapsvoorziening voor Wapenveld haalbaar is en op welke locatie deze dan het best gerealiseerd zou kunnen worden. Nu is het moment om met elkaar de zoektocht te starten naar zowel partners en gebruikers als een locatie”, aldus wethouder Hubert Bögemann in een bijeenkomst van de Dorpsraad Wapenveld. Die liet weten vertrouwen te hebben in deze aanpak. “Na de sluiting van de Berghuizer Papierfabriek is de gemeenschapszin in Wapenveld gegroeid. Vooral de laatste jaren zie ik dat Wapenveld in dat opzicht steeds sterker is geworden”, aldus de wethouder.

Gezamenlijk programma

Jan Nitrauw liet namens de Dorpsraad weten dat men graag positief in gaat op de vraag van de gemeente om voor deze verkenning naar een gemeenschapsvoorziening een coproductie aan te gaan. Wel is het volgens hem van belang een aanpak te kiezen die meer betekent dan het vinden van een locatie. “Nog belangrijker is het om samen met de partners en gebruikers tot een gezamenlijk programma te komen. Alleen een uitleenpunt voor boeken is niet voldoende. Je moet dan bijvoorbeeld ook oog hebben voor taalachterstand bij kinderen of hun creatieve en culturele ontwikkeling. We zullen iets moeten vinden om ‘samen meer dorp te zijn’,” aldus Nitrauw.

Werkgroep Dorpsraad

De Dorpsraad heeft besloten een werkgroep te vormen die een inventarisatie uit gaat voeren naar (zakelijke) partners in en gebruikers van een gemeenschapsvoorziening. Die moet al op korte termijn de ambtelijke werkgroep van informatie voorzien om een aantal opties uit te werken. De werkgroep van de Dorpsraad gaat gelijktijdig de mogelijkheden onderzoeken om een Programmaraad te vormen die kan gaan werken aan een gezamenlijke programmering voor de gemeenschapsvoorziening.

Nu of nooit voor MFA

Het is nu of nooit voor de realisering van een multifunctionele accommodatie in Wapenveld. Dat is de reactie van het bestuur van de Dorpsraad Wapenveld op het initiatief van de gemeente Heerde voor het maken van een Projectplan.

“We zijn aangenaam verrast door het voornemen van de gemeente Heerde om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. Het zal het een en ander vragen van de inzet van Wapenvelders die bij de uitvoering van het Dorpsplan betrokken zijn. Maar deze aanpak is heel serieus en die kans moeten we met beide handen aangrijpen”, aldus voorzitter Roel Docter van de Dorpsraad. De gemeente heeft een projectleider aangesteld, ambtelijke uren vrijgemaakt en een externe deskundige aangetrokken om het onderzoek te ondersteunen. Aan de Dorpsraad is gevraagd in coproductie met de gemeente een zoektocht te starten naar partners en gebruikers. Afhankelijk van de belangstelling, kan dan gezocht worden naar een locatie in het centrum van Wapenveld. “Dat was voor ons het uitgangspunt: probeer gezien allerlei ontwikkelingen de functie van het centrum te versterken. En gezien het enthousiasme vorig jaar over de Informatiemarkt, heb ik er alle vertrouwen in dat Wapenveld samen op wil trekken om zo’n voorziening te realiseren”, aldus Docter. Deze week is er een bijeenkomst met de werkgroepleden van het Dorpsplan.

Projectplan voor aanpak centrum Wapenveld

De gemeente Heerde gaat op basis van de notitie ‘Centrum Wapenveld, parel aan de Veluwekroon’ van de Dorpsraad Wapenveld een projectplan schrijven. Het gaat daarbij om de herinrichting van het centrum en de verbinding met de Manenbergerbrug aan een bevaarbaar Apeldoorns kanaal. Ook wordt de mogelijkheid verkent om een multifunctionele accommodatie in het centrum te realiseren. Dit is afgesproken in een overleg tussen de Dorpsraad en de gemeente Heerde als vervolg op de in september gehouden Centrumconferentie Wapenveld. Die conferentie wordt door alle betrokkenen als zeer geslaagd beschouwd mede gezien het enthousiasme dat is ontwikkeld. Na de conferentie is door het Coördinatieteam van de Dorpsraad een notitie geschreven om te komen tot een integrale aanpak. Dat betreft zaken als de herinrichting van het centrum en de verbinding met de Manenbergerbrug en de aanpak van een aantal probleemlocaties. Voor de herinrichting van het centrum is 500.000 euro beschikbaar vanuit het Regiocontract dat de gemeente Heerde en de provincie Gelderland hebben gesloten. De valkuil is dat door de vele ideeën het een te complex geheel wordt. Dat moet met het schrijven van een duidelijk projectplan voorkomen worden. Ook moet in beeld gebracht worden welke mogelijkheden er zijn om provinciale gelden in te zetten voor het vlot trekken van ontwikkelingen op locaties die al enige tijd stil liggen. Voor wat betreft de multifunctionele accommodatie wil de Dorpsraad onderzocht hebben of de functie van de sporthal verbreed kan worden in combinatie met het pand Klapperdijk 23. “Het voorstel van de gemeente voor een projectplan sluit helemaal aan bij onze wensen. We hebben een flinke stap gezet”, aldus voorzitter Roel Docter van de Dorpsraad. Volgens Docter is er bij zowel de ondernemers als de inwoners vertrouwen in de plannen die nu ontwikkeld worden. “Dat is merkbaar aan het initiatief van verschillende ondernemers om naar het centrum te verhuizen. Dat wordt de plek waar het moet gebeuren”, zegt Docter. In het overleg is verder overeenstemming bereikt over het afsluiten van een convenant tussen de Dorpsraad en het college van burgemeester en wethouders. Hierin wordt de verantwoordelijkheden vastgelegd als het gaat om de samenwerking tussen het college en de Dorpsraad. Samen wil men binnen de door de gemeenteraad vastgesteld kaders werken aan een duurzame ontwikkeling van de kern Wapenveld.

Download het Dorpsplan

Klik hier om het Dorpsplan Wapenveld te downloaden.

Informatiebord geplaatst

Informatiebord over Wapenveld op het W.H. van de Pollplein

Op het W.H. van de Pollplein is woensdag een toeristisch informatiebord geplaatst. Het vermeldt aan de voorzijde de locaties van voorzieningen als horeca, de verblijfsaccommodaties, de Rustpunten en belangrijke publieksvoorzieningen als het zwembad, de maneges en Vrieze’s Erfgoed.  Aan de achterzijde zijn een aantal wandel- en fietsroute rond Wapenveld opgenomen. De inhoudelijke informatie is aangeleverd door de Uitwerkgroepen van de Dorpsraad Wapenveld en de kaarten zijn gemaakt door Cultuurland Advies uit Wapenveld. Het ontwerp en de uitvoering zijn gedaan door Hallo Reclame en Hubo Zwerus beide eveneens uit Wapenveld. Het bord is geplaatst in de nabijheid van het watertappunt ‘ Waterrijke Veluwe’.  Passanten kunnen zo in één oogopslag zien wat Wapenveld aan de bezoekers te bieden heeft. De nabijheid van bankjes en het watertappunt geeft tegelijktijd een gastvrije uitstraling. Een en ander past in het streven van de Dorpsraad om de Klapperdijk de verbinding te laten zijn tussen de Veluwe en de Ijsselvallei.

Presentatie plan herinrichting centrum Wapenveld

“Wapenveld ligt schitterend op het snijvlak van de Veluwe en de Ijsselvallei. Bij de herinrichting moeten we laten zien dat in Wapenveld het landschap in één klap verandert. Dat is ook helemaal conform de Cittaslow-gedachte: je moet je omgeving gebruiken”.

Maquette van het Centrum van Wapenveld

Dat waren de woorden van architect Rob Moritz van 19 Het Atelier uit Zwolle bij de presentatie van een door hem gemaakte schets voor de herinrichting van het centrum van Wapenveld. De schets was door Moritz gemaakt op verzoek van de Dorpsraad Wapenveld. De ideeën van Moritz zijn vooral bedoeld om een discussie op gang te brengen en te prikkelen tot reacties om ‘het echte plan te maken’, aldus de Zwolse architect. Het huidige plein in het centrum is nog niet zo oud maar wel mikpunt van veel kritiek. Vooral de beloopbaarheid voor ouderen is een probleem. Bij de herinrichting moet verder gekeken worden naar de aansluiting van het centrum met het Apeldoorns kanaal.  “De huidige situatie is kaal, het plein doet niets me je. Ik heb getracht elementen van de landschappen Veluwe en IJsselvallei te vervlechten in het centrum onder het motto ‘Wapenveld natuurlijk!”, zette Rob Moritz uiteen. Wat de bezoekers kregen te zien was een schets waarin vanaf het Apeldoorns kanaal eigenlijk met rode klinkerbestrating een loper wordt uitgelegd naar het centrum. Het natuurlijke wordt benadrukt door achteloos groen tussen de stenen te laten groeien en het gebruik van dennenbomen uit de bossen en knotwilgen uit de uiterwaarden. Op enkele plekken liggen zwerfkeien, omspoeld door water en een vlonder op het plein kan als plek om te vertoeven maar ook als podium gebruikt worden.

De reacties van de aanwezigen was er eigenlijk een van verbazing: zo kan het dus ook, dan doet het centrum wat met je. Inhoudelijk was er weinig kritiek op deze aanpak, wel waren er complimenten. “Dit is een uitnodigende insteek waarbij de Veluwe en de IJsselvallei met elkaar worden vervlochten”, aldus een kenmerkende reactie. De opmerkingen waren vooral vragen over de omvang van de herinrichting. Meerdere aanwezigen waren van mening dat het hele winkelgebied zo ingericht moet worden. En vanuit de buurtvereniging de Ossenkamp werd gepleit voor een vloeiende aansluiting tussen de Klapperdijk en het woongebied dat nu abrupt ophoudt. De Dorpsraad Wapenveld heeft nu aan de gemeente Heerde gevraagd om samen een procedure vast te stellen over het vervolg van de herinrichting van het centrum Wapenveld.

Het Raadhuis

Uit de vele tientallen reacties op de oproep om een naam in te dienen voor het pand van de Dorpsraad Wapenveld, heeft het Coördinatieteam gekozen voor Het Raadhuis. Twee inzenders dienden deze naam in: Jan van Lohuizen en Patrick Rosmolen. De Dorpsraad kreeg de beschikking over dit pand aan het W.H. van de Pollplein in Wapenveld dankzij medewerking van eigenaar Triada. Zolang er zich geen huurder meldt voor dit pand, kan de Dorpsraad het gebruiken voor haar bijeenkomsten en activiteiten. Het interieur is beschikbaar gesteld door de Rabobank bij de sluiting van haar kantoor in Wapenveld. De komende tijd wordt het pand verder aangekleed. De officiële opening staat gepland voor vrijdag 7 september om 15.00 uur. Aansluitend wordt dan een informatiemarkt gehouden waarvoor zich inmiddels al 17 Wapenveldse verenigingen en organisaties hebben aangemeld.

Geraniumpyramides fleuren centrum op

Op initiatief van de Dorpsraad Wapenveld zijn een tiental geraniumpyramides geplaatst langs de Klapperdijk en op het W.H. van de Pollplein. De plaatsing is onderdeel van een opfrisbeurt in afwachting van de herinrichting van het centrum.

De Uitwerkgroep centrum van de Dorpsraad werkt aan een aantal ideeën om tot een fleuriger en gastvrij centrum te komen. Afgebladderde paaltjes zijn geschilderd en het openbaar groen heeft een onderhoudsbeurt gehad. De geraniumpyramides moeten in ieder geval deze zomer fleur brengen in het centrum. De pyramides konden geplaatst worden dankzij bijdragen van de Ondernemersvereniging Wapenveld, Jan Nienhuisvereniging, de Egberdina Langenbergstichting, de Rabobank, de ChristenUnie Heerde/Wapenveld en dankzij de voorziening Wijkgericht werken van de gemeente Heerde. De tien pyramides zijn geplaatst langs de Klapperdijk om één van de uitgangspunten van het Dorpsplan te accentueren: Wapenveld en de Klapperdijk vormen de verbinding tussen de Veluwe en de Ijsselvallei. Wethouder Herman van der Stege had lovende woorden voor dit initiatief en de brede steun die is gekregen. “Het is tijd voor veranderingen, daar wordt in Wapenveld op een positieve manier vorm aan gegeven. Ik hoor steeds meer opmerkingen waaruit blijkt dat men elders jaloers is op wat hier allemaal gebeurd”, aldus de wijkwethouder voor Wapenveld die op een steenworp afstand van het plein is geboren. Hij roemde ook de medewerking van de aanwonenden die zonder voorbehoud bereid waren om de planten van water te voorzien.

Geraniumpyramides fleuren centrum op

Naast de plaatsing van de geraniumpyramides werkt men nog aan de plaatsing welkomstborden, aan een watertappunt in het kader van de Waterrijke Veluwe, reparatie van de fontein en plaatsing van een informatiebord en routekaart voor Wapenveld. “Voor de inwoners moet het plezierig vertoeven zijn en bezoekers moeten terecht komen in een gastvrij en aantrekkelijk centrum”, zegt voorzitter Roel Docter van de Dorpsraad Wapenveld. In aansluiting op de opfrisbeurt gaat de Uitwerkgroep centrum zich buigen over de plannen voor de herinrichting van het W.H. van de Pollplein. Hiervoor heeft de gemeente Heerde een bijdrage ontvangen van de provincie Gelderland via het Regiocontract van 250.000 euro waarbij de gemeente eenzelfde bedrag toevoegt als co-financiering.

Onderzoek veiligheid Groteweg

Hoe maak je de Groteweg tussen Hattem en Heerde veiliger? Dat is de vraag waarop de gemeente Heerde een antwoord wil geven. Er komt nader onderzoek naar de veiligheidsaspecten, op welke termijn er wat aan gedaan kan worden en wat de kosten zijn om maatregelen uit te voeren.

Het onderwerp werd op de agenda gezet door de Dorpsraad Wapenveld. Dit naar aanleiding van een voorstel over de rotonde in Wapenveld. In een inspraakreactie gaf de Dorpsraad aan dat je verder zou moeten kijken dan alleen de situatie bij de Wapenveldse rotonde. De Groteweg heeft verschillende drukke kruisingen zoals bij de Kloosterweg, de Kwartelweg, Nachtegaalweg en Flessenbergerweg. Daarbij is de veiligheid voor fietsers op grote delen van de doorgaande weg verre van ideaal. Volgens wethouder Herman van der Stege heeft men zich samen met Veilig Verkeer Nederland en vertegenwoordigers van de Dorpsraad over de situatie gebogen. Conclusie is dat het weinig oplost als je alleen de rotonde binnen de bebouwde komt brengt. “De vraag moet eigenlijk zijn: Hoe maak je de Groteweg tussen Hattem en Heerde veiliger?”, aldus wethouder van der Stege. Die opsomde dat er dan verschillende vraagstukken liggen zoals de aansluiting met Hattem waar voor een groot deel van de verbinding een 60-km regime geldt. Ook is de vraag gesteld hoe je dan de weg tussen Wapenveld en Heerde in moet richten. Omvangrijke vragen en een antwoord vereist eerst nader onderzoek.  En dat komt er dus. Overigens is bekend dat in het kader van de ecologische verbindingszone Hattemer Poort, wordt voorgesteld om in verband met het te verwachten overstekende wild, voor een groot deel van de Groteweg tussen Hattem en Wapenveld een 60-km regime in te stellen.

Dinerbon voor een mooie naam

De Dorpsraad Wapenveld zoekt een naam voor het pand aan het W.H. van de Pollplein dat men dankzij Triada als ‘hoofdkwartier’ kan gaan gebruiken. Men is op zoek naar een naam die iets weer geeft van de saamhorigheid in het dorp en de dynamiek die er leeft bij de uitvoering van het dorpsplan Wapenveld. Daarvoor wordt de hulp van de bevolking ingeroepen: wie bedenkt een naam voor deze dorpswinkel? De naam die uiteindelijk wordt gekozen, wordt ook beloond. Restaurant de Hekserie heeft een leuke dinerbon beschikbaar gesteld. Het pand wordt ondertussen al gebruikt voor vergaderingen en de Dorpsraad streeft naar een officiële opening op dinsdag 24 juli. Dan vindt het evenement ‘Sail Wapenveld’ plaats en zullen ook op het W.H. van de Pollplein activiteiten plaats vinden. Naamsuggesties kan men sturen naar dorpsraad@wapenveld.nu of inleveren bij C1000 Hardeman.